Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Zasady realizacji zajęć kontaktowych w okresie pandemii

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Szczegóły dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021 można znaleźć w zarządzeniu Rektora  nr 154 z dnia 18 września 2020 r.
 

Organizacja semestru letniego roku akademickiego 2020/2021

W przypadku zniesienia obostrzeń na skutek zmian uwarunkowań epidemicznych możliwy jest częściowy powrót do zajęć stacjonarnych.

Jeśli w trakcie trwania semestru nie uda się częściowo powrócić do zajęć stacjonarnych, moduły, dla których osiągnięcie efektów uczenia się wymaga zrealizowania zajęć laboratoryjnych, warsztatów itp., będą blokowo realizowane w miesiącach letnich (dotyczy to w szczególności osób kończących studia).
 

Kształcenie stacjonarne w czasie pandemii COVID-19

Warunkiem prowadzenia zajęć w obiektach Uniwersytetu Śląskiego jest zachowanie wymogów higieniczno-sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni.

 

Zapoznaj się z najważniejszymi rozwiązaniami organizacyjnymi przyjętymi na Uniwersytecie Śląskim, które mają na celu zapewnić Ci bezpieczeństwo oraz zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Pamiętaj, że:

 • przy wejściach do obiektów uczelni oraz w miejscach wyznaczonych do gromadzenia się osób znajdziesz środki do dezynfekcji rąk;
 • powinniśmy zasłaniać usta i nos w przestrzeniach wspólnych budynków (np. korytarzach). W trakcie zajęć nie wymagamy noszenie osłony ust i nosa, z wyjątkiem sytuacji, w których odległość pomiędzy studentami jest mniejsza niż 2 metry;
 • osoby trzecie mają ograniczony wstęp do obiektów uczelni,
 • zakazano gromadzenia się na korytarzach, w ciągach komunikacyjnych oraz przed pomieszczeniami, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych;
 • rekomendowane jest prowadzenie zajęć w blokach dla określonej grupy studentów bądź wszystkich studentów danego roku studiów;
 • wprowadziliśmy zmianowy trybu realizacji zajęć lub przeorganizowaliśmy harmonogram zajęć i przerw w taki sposób, aby zminimalizować możliwość przemieszczania się w ciągach komunikacyjnych w trakcie przerw wielu osób;
 • ograniczyliśmy liczbę osób przebywających w jednym pomieszczeniu, tak aby zagwarantować przestrzeń przynajmniej 4 metrów kw. dla  jednej osoby;
 • dezynfekujemy stoły i pomieszczenia, a także wietrzymy sale po każdych zakończonych zajęciach;
 • zdecydowaliśmy o konieczności prowadzenia w danym dniu wyłącznie jednej formy kształcenia dla danej grupy zajęciowej;
 • podjęliśmy starania, aby wyznaczyć stałe pomieszczenie dydaktyczne, w którym konkretna grupa studentów będzie spotykała się z nauczycielem.

Zapamiętaj również!

Możesz brać udział w zajęciach stacjonarnych tylko wtedy, gdy jesteś zdrowy, nie masz objawów sugerujących chorobę zakaźną, takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, duszność, zaburzenia węchu i smaku, ból gardła, bóle w klatce piersiowej, biegunka, nie miałeś/-aś w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2, nie przebywasz we wspólnym mieszkaniu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam/-a nie jesteś objęty/-a kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Jeśli z któregoś z wyżej wymienionych powodów nie możesz brać udziału w zajęciach kontaktowych, zgłoś to prowadzącemu zajęcia – nauczyciel akademicki wyznaczy Ci sposób odrobienia nieobecności.

 

Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich

Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich odbywają się zdalnie, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem narzędzi rekomendowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Prowadzący zajęcia dostępni są we wcześniej ustalonych dniach i godzinach w wymiarze co najmniej 45 minut tygodniowo.

 

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 32 Rektora z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad realizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved